Mesiac: december 2019

Evidencia vyhradených technických zariadení

Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. je prevádzkovateľ technických zariadení povinný viesť evidenciu s údajmi, ktoré definuje príloha č.4.

Evidencia zariadení obsahuje:

– názov vyhradeného technického zariadenia,

– typové označenie,

– meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,

– výrobné číslo,

– rok výroby,

– umiestnenie,

Základné technické parametre, ktoré sú:

pre tlakovú nádobu

– najvyšší pracovný tlak,

– skúšobný tlak,

– najvyššia a najnižšia pracovná teplota,

– vnútorný objem,

– základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva,

pre kotol

– výhrevná plocha kotla v m2,

– výkon kotla (množstvo vyrábanej pary v t/h alebo MW),

– teplota napájacej vody a výstupná teplota pary alebo vody,

– druh paliva,

pre vyhradené technické zariadenie zdvíhacie

– nosnosť a pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita,

– zdvih,

– menovitá rýchlosť,

– rozpätie, vyloženie,

– ovládanie,

– druh pohonu,

pre žeriavovú dráhu

– dovolené zaťaženie,

– dĺžka,

– rozchod,

– výšková úroveň,

pre vyhradené technické zariadenie plynové

– druh plynu,

– najvyšší pracovný tlak plynu,

– prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú stanicu,

– dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia),

– výkon pre spotrebiče,

– obsah chladiva pre chladiaci okruh,

pre potrubné systémy uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. e) a g) a skupine B písm. e)

– najvyšší pracovný pretlak,

– najvyššia pracovná teplota,

– skúšobný pretlak,

– výpočtový pretlak,

– menovitá svetlosť DN a pri čerpadlách výkon,

– pracovná látka – dĺžka potrubia.