Autor: admin

Prečo vykonávať revízie a čistenie plynových kotlov?

 • Chránite svoj život, svoj domov
 • V prípade poistnej udalosti máte splnenú povinnosť
 • Výrobcovia odporúčajú čistiť kotol a vykonávať revíziu raz ročne
 • Zabezpečíte kvalitnú činnosť kotla a životnosť kotla
 • Ušetríte na spotrebe plynu

Revízia a čistenie kotla obsahuje :

 1. Kontrolu funkčnosti výrobku
 2. Kontrolu tlaku v okruhu a prípadné dotlakovanie
 3. Kontrolu expanznej nádoby a jej prípadné dotlakovanie
 4. Kontrolu spalinovej cesty
 5. Kontrolu snímačov, termostatov, poistných prvkov
 6. Kontrolu plynotesnosti
 7. Kontrolu sifónu
 8. Kontrolu zásobníka TÚV
 9. Kontrolu elektroinštalácie
 10. Vyčistenie spaľovacej komory
 11. Vyčistenie filtrov
 12. Nastavenie parametrov

V prípade záujmu o revíziu, čistenie, servis kotla nás kontaktujte, vypracujeme vám revíznu správu z kontroly, ktorú by od vás mohla žiadať poisťovňa v prípade poistnej udalosti.

Servisné obhliadky kotla sa doporučuje vykonávať v ročných intervaloch. Sami vás skontaktujeme a dohodneme si obhliadku tak, ako vám bude najlepšie vyhovovať.

Revízia, servis a čistenie plynového kotla

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízie)

Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. sa Odbornou prehliadkou a Odbornou skúškou kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky.

O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa vyhotoví správa, ktorá obsahuje:

– názov a sídlo prevádzkovateľa s označením prevádzky a jej miesta, v ktorej bola odborná prehliadka a odborná skúška vykonaná,

– dátum vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky, meno a priezvisko revízneho technika,

– rozsah a evidenčné číslo jeho osvedčenia,

– druh odbornej prehliadky a odbornej skúšky,

– jednoznačné označenie, druh a technické parametre kontrolovaného vyhradeného technického zariadenia,

– údaje o vykonanom meraní a vyskúšaní vyhradeného technického zariadenia vrátane výrobného čísla alebo evidenčného čísla použitého meracieho prístroja,

– údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej odbornej prehliadke a odbornej skúške technického zariadenia,

– zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ich závažnosť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a obsluhy vyhradeného technického zariadenia,

– celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej prevádzky,

– návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť a návrh na odstavenie zariadenia z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje život a zdravie,

– meno, priezvisko a podpis revízneho technika.

Evidencia vyhradených technických zariadení

Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. je prevádzkovateľ technických zariadení povinný viesť evidenciu s údajmi, ktoré definuje príloha č.4.

Evidencia zariadení obsahuje:

– názov vyhradeného technického zariadenia,

– typové označenie,

– meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,

– výrobné číslo,

– rok výroby,

– umiestnenie,

Základné technické parametre, ktoré sú:

pre tlakovú nádobu

– najvyšší pracovný tlak,

– skúšobný tlak,

– najvyššia a najnižšia pracovná teplota,

– vnútorný objem,

– základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva,

pre kotol

– výhrevná plocha kotla v m2,

– výkon kotla (množstvo vyrábanej pary v t/h alebo MW),

– teplota napájacej vody a výstupná teplota pary alebo vody,

– druh paliva,

pre vyhradené technické zariadenie zdvíhacie

– nosnosť a pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita,

– zdvih,

– menovitá rýchlosť,

– rozpätie, vyloženie,

– ovládanie,

– druh pohonu,

pre žeriavovú dráhu

– dovolené zaťaženie,

– dĺžka,

– rozchod,

– výšková úroveň,

pre vyhradené technické zariadenie plynové

– druh plynu,

– najvyšší pracovný tlak plynu,

– prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú stanicu,

– dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia),

– výkon pre spotrebiče,

– obsah chladiva pre chladiaci okruh,

pre potrubné systémy uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. e) a g) a skupine B písm. e)

– najvyšší pracovný pretlak,

– najvyššia pracovná teplota,

– skúšobný pretlak,

– výpočtový pretlak,

– menovitá svetlosť DN a pri čerpadlách výkon,

– pracovná látka – dĺžka potrubia.