Kategória: Bytové domy

Revízia, servis a čistenie plynového kotla

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízie)

Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. sa Odbornou prehliadkou a Odbornou skúškou kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky.

O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa vyhotoví správa, ktorá obsahuje:

– názov a sídlo prevádzkovateľa s označením prevádzky a jej miesta, v ktorej bola odborná prehliadka a odborná skúška vykonaná,

– dátum vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky, meno a priezvisko revízneho technika,

– rozsah a evidenčné číslo jeho osvedčenia,

– druh odbornej prehliadky a odbornej skúšky,

– jednoznačné označenie, druh a technické parametre kontrolovaného vyhradeného technického zariadenia,

– údaje o vykonanom meraní a vyskúšaní vyhradeného technického zariadenia vrátane výrobného čísla alebo evidenčného čísla použitého meracieho prístroja,

– údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej odbornej prehliadke a odbornej skúške technického zariadenia,

– zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ich závažnosť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a obsluhy vyhradeného technického zariadenia,

– celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej prevádzky,

– návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť a návrh na odstavenie zariadenia z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje život a zdravie,

– meno, priezvisko a podpis revízneho technika.